Testowanie metodą czarnej skrzynki: niezawodność i skuteczność w procesie weryfikacji oprogramowania

W dzisiejszych czasach, kiedy oprogramowanie odgrywa kluczową rolę we współczesnym społeczeństwie, jakość i niezawodność systemów informatycznych to czynniki, które decydują o sukcesie lub porażce wielu projektów. Testowanie oprogramowania to proces mający na celu sprawdzenie, czy dane rozwiązanie spełnia założone wymagania oraz czy jego funkcjonowanie jest wolne od błędów. Jedną z najbardziej powszechnych i skutecznych technik testowania jest tzw. „testowanie metodą czarnej skrzynki” (ang. black box testing), które pozwala na zbadanie programu niezależnie od wiedzy na temat jego wewnętrznej struktury.

Testowanie czarnej skrzynki: podstawy

Testowanie metodą czarnej skrzynki opiera się na podejściu, w którym testowane są wyłącznie funkcje i zachowanie oprogramowania, nie zaś jego wewnętrzna struktura czy implementacja. Inaczej mówiąc, testujący koncentruje się na tym, czy oprogramowanie działa zgodnie z oczekiwaniami, bez zagłębiania się w sposób, w jaki funkcje są realizowane przez poszczególne komponenty systemu.

Metoda black box w testowaniu – to technika oceny jakości oprogramowania, polegająca na analizie jego funkcjonalności i zachowania bez wglądu w wewnętrzną strukturę czy kod źródłowy. Mówiąc prościej: Testowanie metodą czarnej skrzynki to sposób sprawdzania, czy program działa poprawnie, nie zagłębiając się w to, jak został napisany.

Ten rodzaj testowania często jest wykorzystywany w fazie systemowej lub akceptacyjnej, gdyż umożliwia sprawdzenie, czy dana funkcja działa zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. Istotą testowania czarnej skrzynki jest porównanie wartości oczekiwanej (określonej w dokumentacji lub wymaganiach) z wartością rzeczywistą, uzyskaną podczas testów. Jeśli obie wartości są zgodne, test uznaje się za zakończony powodzeniem.

Korzyści z testowania metodą czarnej skrzynki

Jednym z głównych atutów testowania czarnej skrzynki jest jego prostota. Testujący nie musi posiadać szczegółowej wiedzy na temat kodu źródłowego ani architektury oprogramowania. Wystarczy mu znać wymagania funkcjonalne i założenia projektowe, na podstawie których może stworzyć przypadki testowe.

Testowanie czarnej skrzynki pozwala na szybkie zidentyfikowanie niezgodności pomiędzy rzeczywistym zachowaniem oprogramowania a wymaganiami, co umożliwia szybką korektę błędów i optymalizację procesu wdrożenia. Dodatkowo, testowanie to daje możliwość zbadania systemu pod kątem użyteczności oraz przystępności interfejsu użytkownika.

Wyzwania testowania metodą czarnej skrzynki

Mimo licznych zalet, testowanie metodą czarnej skrzynki ma również swoje wady i ograniczenia. Przede wszystkim, nie daje ono pełnej wiedzy na temat wewnętrznej struktury systemu ani o jego działaniu. Może to prowadzić do sytuacji, w której pewne błędy są pomijane, gdyż nie mają one bezpośredniego wpływu na funkcje badane przez testera.

Innym wyzwaniem jest fakt, że testowanie czarnej skrzynki może być czasochłonne, szczególnie gdy mamy do czynienia z rozległymi systemami o licznych funkcjonalnościach. Wówczas przygotowanie i przeprowadzenie odpowiednich przypadków testowych może zająć znaczną ilość czasu. Aby przeciwdziałać temu problemowi, często stosuje się techniki automatyzacji testów, co pozwala na przyspieszenie procesu oraz zwiększenie jego efektywności.

Integracja z innymi technikami testowania

Testowanie metodą black box, mimo swojej skuteczności, nie wystarcza do kompleksowej oceny jakości oprogramowania. Dlatego warto łączyć je z innymi technikami testowania, takimi jak testowanie białej skrzynki (ang. white box testing), które koncentruje się na analizie kodu źródłowego oraz struktury systemu, czy testowanie szarej skrzynki (ang. grey box testing), stanowiące połączenie obu podejść.

Tego rodzaju zintegrowane podejście pozwala na uwzględnienie zarówno funkcjonalnych, jak i strukturalnych aspektów oprogramowania, co z kolei prowadzi do większej skuteczności procesu testowania i weryfikacji.

Przykład testowania metodą czarnej skrzynki: Serwis internetowy do przeliczania walut

testowania appki do wymiany walut

Załóżmy, że chcemy przetestować serwis internetowy służący do przeliczania walut. Jego główną funkcją jest konwersja wprowadzonej kwoty w jednej walucie na odpowiednią wartość w drugiej walucie, przy użyciu aktualnych kursów walut.

Przygotowanie przypadków testowych

Na podstawie dokumentacji oraz wymagań funkcjonalnych tworzymy różne przypadki testowe. Przykładowe przypadki testowe mogą obejmować:

 1. Przeliczenie 100 USD na EUR przy kursie 0.85 (oczekiwana wartość: 85 EUR).
 2. Przeliczenie 0 USD na EUR (oczekiwana wartość: 0 EUR).
 3. Przeliczenie ujemnej kwoty, np. -50 USD na EUR (przypadek błędny, oczekiwana reakcja: komunikat o błędzie).

Wykonanie testów

Przeprowadzamy testy, wprowadzając odpowiednie wartości do serwisu internetowego i obserwując wyniki.

Porównanie wartości oczekiwanych z wartościami rzeczywistymi

Porównujemy wyniki uzyskane podczas testów z wartościami oczekiwanymi, aby sprawdzić, czy serwis działa zgodnie z wymaganiami.

 1. Jeśli przeliczenie 100 USD na EUR dało rzeczywisty wynik 85 EUR, test uznajemy za zakończony powodzeniem.
 2. Jeśli przeliczenie 0 USD na EUR dało rzeczywisty wynik 0 EUR, test uznajemy za zakończony powodzeniem.
 3. Jeśli wprowadzenie ujemnej kwoty spowodowało wyświetlenie komunikatu o błędzie, test uznajemy za zakończony powodzeniem.

W trakcie testowania nie zagłębiamy się w sposób, w jaki serwis przelicza waluty ani jak został zaimplementowany. Skupiamy się jedynie na tym, czy przeliczanie kwot odbywa się zgodnie z oczekiwaniami, bazując na założeniach i wymaganiach projektowych.

Przykład testowania metodą black box: Aplikacja mobilna do rezerwacji biletów lotniczych

aplikacja do wyszukiwania lotów

Załóżmy, że chcemy przetestować aplikację mobilną służącą do rezerwacji biletów lotniczych. Aplikacja pozwala użytkownikom na wyszukiwanie lotów, wybór miejsc, dodanie usług dodatkowych oraz realizację płatności.

Przygotowanie przypadków testowych

Na podstawie dokumentacji oraz wymagań funkcjonalnych tworzymy różne przypadki testowe. Przykładowe przypadki testowe mogą obejmować:

 1. Wyszukiwanie lotów z Warszawy do Paryża na określoną datę (oczekiwana wartość: lista dostępnych lotów).
 2. Wybór miejsca w samolocie z mapy miejsc (oczekiwana wartość: potwierdzenie wybranego miejsca).
 3. Dodanie bagażu do rezerwacji (oczekiwana wartość: potwierdzenie dodania bagażu i zaktualizowanie ceny rezerwacji).
 4. Realizacja płatności kartą kredytową (oczekiwana wartość: potwierdzenie płatności i otrzymanie biletu).

Wykonanie testów

Przeprowadzamy testy, używając aplikacji mobilnej, aby sprawdzić jej funkcje zgodnie z przygotowanymi przypadkami testowymi.

Porównanie wartości oczekiwanych z wartościami rzeczywistymi

Porównujemy wyniki uzyskane podczas testów z wartościami oczekiwanymi, aby sprawdzić, czy aplikacja działa zgodnie z wymaganiami.

 1. Jeśli wyszukiwanie lotów z Warszawy do Paryża na określoną datę zwróciło listę dostępnych lotów, test uznajemy za zakończony powodzeniem.
 2. Jeśli wybór miejsca w samolocie z mapy miejsc dał potwierdzenie wybranego miejsca, test uznajemy za zakończony powodzeniem.
 3. Jeśli dodanie bagażu do rezerwacji spowodowało potwierdzenie dodania bagażu i zaktualizowanie ceny rezerwacji, test uznajemy za zakończony powodzeniem.
 4. Jeśli realizacja płatności kartą kredytową zakończyła się potwierdzeniem płatności i otrzymaniem biletu, test uznajemy za zakończony powodzeniem.

W trakcie testowania nie zagłębiamy się w sposób, w jaki aplikacja realizuje poszczególne funkcje ani jak została zaimplementowana. Skupiamy się jedynie na tym, czy funkcje aplikacji działają zgodnie z oczekiwaniami, bazując na założeniach i wymaganiach projektowych.

Testowanie metodą czarnej skrzynki to niezawodna i skuteczna technika oceny jakości oprogramowania, koncentrująca się na badaniu jego funkcjonalności bez wglądu w wewnętrzną strukturę. Dzięki swojej prostocie, pozwala na szybkie wykrywanie niezgodności z wymaganiami, a także ocenę użyteczności i przystępności interfejsu użytkownika. Aby jednak osiągnąć kompleksowe spojrzenie na jakość oprogramowania, warto łączyć testowanie czarnej skrzynki z innymi technikami testowania, takimi jak testowanie białej czy szarej skrzynki. Współpraca tych metod pozwala na wyeliminowanie ewentualnych słabości każdej z nich i prowadzi do jeszcze większej niezawodności i jakości badanego systemu informatycznego. Do nauki testowania metodą czarnej skrzynki (black box) polecamy książkę „Black-Box Testing: Techniques for Functional Testing of Software and Systems” autorstwa Borisa Beizera. Ta książka skupia się na technikach testowania funkcjonalnego oprogramowania, nie angażując się w analizę kodu źródłowego. Książka zawiera szczegółowe wyjaśnienia dotyczące różnych strategii i technik testowania czarnej skrzynki, takich jak testowanie równoważności, testowanie granic, testowanie ścieżek danych, oraz testowanie stanów. Wraz z teorią, autor dostarcza praktyczne przykłady oraz ćwiczenia, które pomagają czytelnikowi zrozumieć i zastosować omawiane metody w rzeczywistych sytuacjach testowania oprogramowania.