Pojęcie zmiennej w Javie – czym jest zmienna

Co to – zmienna w języku programowania Java?

Zmienna to miejsce w pamięci komputera, w którym przechowywana jest wartość. W Javie każda zmienna musi mieć określony typ danych, który definiuje rodzaj wartości, jaką można w niej przechowywać.

Przykład zmiennej

int liczba = 10;
String napis = "Witaj świecie!";

Zdefiniowaliśmy dwie zmienne: liczba typu int z wartością 10 oraz napis typu String z wartością „Witaj świecie!”.

Use Case 1: Obliczanie oprocentowania lokaty

System bankowy oblicza roczne oprocentowanie lokaty na podstawie podanej kwoty początkowej, stopy procentowej oraz czasu trwania lokaty.

Kroki:

  1. Klient wprowadza kwotę początkową lokaty.
  2. Klient wybiera okres trwania lokaty w latach.
  3. System bankowy oblicza roczne oprocentowanie na podstawie podanej kwoty, stopy procentowej i czasu trwania lokaty.
  4. System prezentuje klientowi przewidywane zyski z lokaty po wybranym okresie.

Kod:

double kwotaPoczatkowa = 10000.0; // Kwota początkowa lokaty
double stopaProcentowa = 0.05; // Stopa procentowa (5%)
int lata = 3; // Okres trwania lokaty w latach
double przewidywaneZyski = kwotaPoczatkowa * Math.pow((1 + stopaProcentowa), lata) - kwotaPoczatkowa;

 

Use Case 2: Konwersja walut

System bankowy umożliwia klientowi konwersję kwoty z jednej waluty na drugą na podstawie aktualnego kursu wymiany.

Kroki:

  1. Klient wprowadza kwotę do wymiany.
  2. Klient wybiera walutę źródłową i docelową.
  3. System bankowy oblicza równowartość kwoty w walucie docelowej na podstawie aktualnego kursu wymiany.
  4. System prezentuje klientowi przeliczoną kwotę.

Kod:

double kwotaDoWymiany = 100.0; // Kwota do wymiany
double kursWymiany = 0.85; // Aktualny kurs wymiany (np. 1 USD = 0.85 EUR)
String walutaZrodlowa = "USD"; // Waluta źródłowa
String walutaDocelowa = "EUR"; // Waluta docelowa
double kwotaPoWymianie = kwotaDoWymiany * kursWymiany;